Parking

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14. i 64/15.) i članka 31. Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkon“, broj 02/2017. i 01/2018) Općinsko vijeće Općine Tkon na svojoj 10. sjednici održanoj dana­­ 27. prosinca 2018. godine, donijelo je

PRAVILNIK

o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom u Općini Tkon

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju parkirališne površine (u daljnjem tekstu: javna parkirališta), organizacija i način naplate parkiranja, te nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom na području Općine Tkon, u mjestu Tkon.

Članak 2.

Javnim parkiralištem smatra se javna prometna površina namijenjena isključivo za zaustavljanje i parkiranje motornih vozila.

Članak 3.

Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, nadzor nad parkiranjem vozila i druge poslove na javnim parkiralištima s naplatom obavljat će Orlić doo, Mulina 7, 23212 Tkon, OIB 01276735854 (u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja).

Članak 4.

Javno parkiralište s naplatom može biti stalno ili privremeno, ulično (otvoreno) ili izvanulično (zatvoreno).

Stalna javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje u periodu od 01. lipnja do 30. rujna.

Privremena javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje, tijekom privremene regulacije prometa, određenih manifestacija i slično.

Ulična (otvorena) javna parkirališta s naplatom su parkirališta posebno označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom na kolniku i nogostupu u skladu s propisima o sigurnosti prometa te tehničkom dokumentacijom.

Izvanulična (otvorena) javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a označena su vertikalnom signalizacijom u skladu s ovom odlukom i prostorno su definirana posebnim projektom.

Članak 5.

Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa.

Javna parkirališta s naplatom moraju imati oznaku zone, dopuštenog trajanja parkiranja, vremena naplate parkiranja i visinu naknada za parkiranje.

Članak 6.

Javna parkirališta s naplatom svrstavaju se u parkirališne zone.

Parkiranje na javnom parkiralištu s naplatom može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja.

Parkirališne zone, ograničenje vremena trajanja parkiranja i vrijeme naplate parkiranja određuje općinski načelnik Općine Tkon, na prijedlog Organizatora parkiranja.

Članak 7.

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom vozač, odnosno vlasnik vozila, sklapa s Organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom uz korištenje dnevne parkirališne karte (u daljnjem tekstu: Ugovor o parkiranju uz korištenje dnevne karte), prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovom Odlukom.

Članak 8.

Ugovorom iz članka 7. ove Odluke isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za oštećenje ili krađu vozila.

Članak 9.

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom koristi se satna, dnevna, tjedna, mjesečna i sezonska parkirališna karta.

Satna karta vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koju je izdana.

Dnevna parkirališna karta (u daljnjem tekstu: dnevna karta) vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje za koju je izdana.

Tjedna karta vrijedi za parkirališnu zonu za koju je izdana i traje sedam dana.

Mjesečna karta vrijedi za parkirališnu zonu za koju je izdana i traje kalendarski mjesec dana od trenutka kad je kupljena.

Sezonska parkirališna karta vrijedi od dana kupnje do istog dana sljedeće kalendarske godine.

Izgled i sadržaj karta za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Organizator parkiranja.

Cijene karata za korištenje javnih parkirališta s naplatom određuje Općinski načelnik Općine Tkon, na prijedlog Organizatora parkiranja.

KLASA: 021-05/18-01/20

URBROJ: 2198/32-01-18-2

Tkon, 27. prosinca 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TKON

Predsjednik:

Branko Smoljan