Parking

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (,Narodne novinć‘, broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 48. Statuta Općine Tkon („Službeni glasnik Općine Tkorf, broj 02/2017.) te članka 6. stavka 3., članka 9. stavka 8., članka 15. stavka 5. i članka 18. stavka 5. Odluke o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom u Općini Tkon (Službeni glasnik Općine Tkon, broj: 09/2017.), Općinski načelnik općine Tkon dana 9. prosinca 2019. godine, donosi

PRAVILNIK

o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama

naknade za parkiranje

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se lokacije javnih parkirališta, parkirališne zone, vremensko ograničenje trajanja i naplate parkiranja, cijene parkirališnih karata i način korištenja povlaštenih parkirališnih karata na javnim parkiralištima s naplatom ( u daljnjem tekstu: javna parkirališta ) na području Općine Tkon.

Članak 2.

Javna parkirališta s naplatom svrstavaju se u jednu zonu, i to:

  1. I. zona (otvorenog tipa) obuhvaća područje:

- U ulici Mulina od trajektnog pristaništa lijevo -Pinkovac (Mulina I), u ulici Mulina od trajektnog pristaništa desno ispred zgrade Općine Tkon (Mulina II), Trg Mulina (Na Mulu I) te do nogometnog igrališta -Vruljice (Na Mulu II).

VREMENSKO OGRANIČENJE TRAJANJA I NAPLATE PARKIRANJA

Članak 3.

Naknada za parkiranje motornih vozila na javnim parkiralištima I. zoni, plaća se i to od 01. svibnja - 30. rujna (ponedjeljak-nedjelja) od 07,00-23,00 sati.

Vrijeme naplate parkiranja označeno je na prometnim znakovima.

CIJENE PARKIRALIŠNIH KARATA

Članak 4.

Cijena parkirališne karte za parkiranje osobnog vozila, autobusa, kombija i teretnog vozila do 1,5 tona nosivosti, motocikla i njegove prikolice, autobusa, radnih strojeva, kamiona i njihovih priključnih vozila na javnom parkiralištu s naplatom parkiranja, određuje se kako slijedi:

u I. zoni = 7,00 kn po satu u vremenskom periodu od 01. svibnja do 30. rujna, dok je u ostatku godine besplatno.

Članak 5.

Pravo na sezonsku povlaštenu kartu ima:

  1. 1. osoba koja ima prebivalište na području otoka Pašmana što dokazuje osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova i vlasnik je vozila ili korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom-po cijeni od 50,00 kn,
  2. 2. fizička osoba koja je u radnom odnosu i čije mjesto rada je u Općini Tkon a nema prebivalište na području Općine Tkon, što dokazuje potvrdom poslodavca i ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom-po cijeni od 50,00 kn,
  3. 3. stanovnici (fizičke osobe) općina Preko, Kali, Kukljica, Pakoštane i Sveti Filip i Jakov te Grada Biograda na Moru i Grada Zadra što dokazuje osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova i ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje dokumentacijom o vlasništvu nekretnine ili je korisnik leasinga. što dokazuje važećom prometnom dozvolom-po cijeni od 100,00 kn i
  4. 4. pravna osoba i fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako ima sjedište ili koristi poslovni prostor na području Općine Tkon, općina Pakoštane, Pašman, Sveti Filip i Jakov, Kukljica, Kali, Preko te Grada Biograda na Moru, što dokazuje ugovorom o zakupu ili vlasništvu poslovnog prostora, odnosno izvatkom iz registra ili upisnika što ga vodi nadležno tijelo iz kojega je vidljiva poslovna adresa na kojoj se obavlja djelatnost i ima u vlasništvu vozilo ili je korisnik leasinga , što dokazuje važećom prometnom dozvolom-po cijeni od 200,00 kn.

Sezonsku parkirnu kartu mogu kupiti i ostali i to - po cijeni od 200,00 kn.

Naplate parkiranja oslobođena su vozila Orlić d.o.o.-a, Općine Tkon, Hrvatske vojske. Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Službe hitne pomoći i vatrogasna vozila.

Članak 6.

Svi korisnici javnih parkirališta s naplatom imaju pravo na korištenje satne, dnevne, tjedne, mjesečne i sezonske parkirne karte.

Satna, dnevna, tjedna, mjesečna i sezonska parkirna karta vrijedi za I. zonu naplate. Cijena dnevne parkirne karte kupljene na ovlaštenim prodajnim mjestima koje odredi Organizator parkirališta iznosi 25,00 kn. dok dnevna karta preuzeta neposredno na parkiralištu na način iz članka 11. Odluke o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom u Općini Tkon iznosi umnožak dnevnog broja sati parkiranja i cijene sata parkiranja.

Cijena tjedne parkirne karte iznosi 100,00 kn.

Cijena mjesečne parkirne karte iznosi 150,00 kn.

Dnevna parkirališna karta preuzeta neposredno na parkiralištu na način iz članka 11. Odluke o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom u Općini Tkon iznosi umnožak dnevnog broja sati pakiranja i cijene sata parkiranja, međutim ukoliko korisnik odnosno vlasnik vozila plati predmetnu dnevnu parkirališnu kartu u roku od 24 sata od trenutka njena izdavanja, ostvaruje popust od 50% na istu i to sam u prostorijama Organizatora parkinga.

Članak 7.

Cijena mjesečne naknade za rezervirano parkirno mjesto iznosi 300,00 kn.

Članak 8.

U visini naknade za parkiranje uključenje i pripadajući porez na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje ("Službeni glasnik Općine Tkon" broj 09/2017).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje objavit će se u,Službenom glasniku Općine Tkori'te stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 080-01/19-01/51 URBROJ: 2198/32-02/1-19-2 Tkon, 9. prosinca 2019.

OPĆINA TKON

potpis.jpg
Upute za uplatu .jpg