Parking

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/2001., 60/2001., 129/2005., 109/2007., 125/2008., 34/2009., 150/2011., 144/2012., 19/2013., 137/2015., 123/2017., 98/2019. i 144/2020.) i članka 48. Statuta Općine Tkon ( ,,Službeni glasnik Općine Tkon“, broj 02/2021) te članka 6. stavka 3., članka 9. stavka 8., članka 15. stavka 5. i članka 18. stavka 5. Odluke o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom u Općini Tkon (Službeni glasnik Općine Tkon, broj: 09/2018.), Općinski načelnik općine Tkon dana 19. siječnja 2023. godine, donosi

PRAVILNIK

o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na području Općine Tkon od 01.02.2023. godine

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se lokacije javnih parkirališta, parkirališne zone, vremensko ograničenje trajanja i naplate parkiranja, cijene parkirališnih karata i način korištenja povlaštenih parkirališnih karata na javnim parkiralištima s naplatom ( u daljnjem tekstu: javna parkirališta ) na području Općine Tkon.

Članak 2.

Javna parkirališta s naplatom svrstavaju se u jednu zonu, i to:

I. zona (otvorenog tipa) obuhvaća područje:

- U ulici Mulina od bivšeg trajektnog pristaništa lijevo -Pinkovac (Mulina 1), u ulici Mulina od bivšeg trajektnog pristaništa desno ispred zgrade Općine Tkon (Mulina II), Trg Mulina (Na Mulu I) te do nogometnog igrališta i novog trajektnog pristaništa - Vruljice (Na Mulu II).

VREMENSKO OGRANIČENJE TRAJANJA I NAPLATE PARKIRANJA

Članak 3.

Naknada za parkiranje motornih vozila na javnim parkiralištima 1. zoni, plaća se i to od 01. svibnja - 30. rujna (ponedjeljak-nedjelja) od 07,00 — 23,00 sati.

Vrijeme naplate parkiranja označeno je na prometnim znakovima.

CIJENE PARKIRALIŠNIH KARATA

Članak 4.

Cijena parkirališne karte za parkiranje osobnog vozila, autobusa, kombija i teretnog vozila do 1,5 tona nosivosti, motocikla i njegove prikolice, radnih strojeva, kamiona i njihovih priključnih vozila na javnom parkiralištu s naplatom parkiranja, određuje se kako slijedi:

- u 1. zoni = 1,00 € (7,53450 kn) po satu u vremenskom periodu od 01. svibnja do 30. rujna, dok je u ostatku godine besplatno.

Članak 5.

Pravo na sezonsku povlaštenu kartu ima:

1.osoba koja ima prebivalište na području otoka Pašmana što dokazuje osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova i vlasnik je vozila ili korisnik leasinga,što dokazuje važećom prometnom dozvolom —po cijeni od 7,00 € (52,74 kn),

2.fizička osoba koja je u radnom odnosu i čije mjesto rada je u Općini Tkon a nema prebivalište na području Općine Tkon, što dokazuje potvrdom poslodavca i ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom — po cijeni od 7,00 € (52,74 kn),

3. stanovnici (fizičke osobe) općina Preko, Kali, Kukljica, Pakoštane i Sveti Filip i Jakov te Grada Biograda na Moru i Grada Zadra što dokazuje osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova i ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje dokumentacijom o vlasništvu nekretnine ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom — po cijeni od 14,00 € (105,48 kn) i

4. pravna osoba i fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako ima sjedište ili koristi poslovni prostor na području Općine Tkon, općina Pakoštane, Pašman, Sveti

Filip i Jakov, Kukljica, Kali, Preko te Grada Biograda na Moru, što dokazuje ugovorom o zakupu ili vlasništvu poslovnog prostora, odnosno izvatkom iz registra ili upisnika što ga vodi nadležno tijelo iz kojega je vidljiva poslovna adresa na kojoj se obavlja djelatnost i ima u vlasništvu vozilo ili je korisnik leasinga , što dokazuje važećom prometnom dozvolom — po cijeni od 25,00 € (188,36 kn)

Sezonsku parkirnu kartu mogu kupiti i sve ostale fizičke i pravne osobe i to - po cijeni od 32,00 € (241,10 kn).

Naplate parkiranja oslobođena su vozila Orlić d.o.o.-a, Općine Tkon, Hrvatske vojske, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Porezne uprave, Službe hitne pomoći i vatrogasna vozila.

Članak 6.

Svi korisnici javnih parkirališta s naplatom imaju pravo na korištenje satne, dnevne, tjedne, mjesečne i sezonske parkirne karte.

Satna, dnevna, tjedna, mjesečna i sezonska parkirna karta vrijedi za 1. zonu naplate.

Cijena dnevne parkirne karte kupljene na ovlaštenim prodajnim mjestima koje odredi Organizator parkirališta iznosi 4,00 € (30,14 kn), dok dnevna karta preuzeta neposredno na parkiralištu na način iz članka 11. Odluke o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom u Općini Tkon iznosi umnožak dnevnog broja sati parkiranja i cijene sata parkiranja.

Cijena tjedne parkirne karte iznosi 16,00 € (120,55 kn).

Cijena mjesečne parkirne karte iznosi 24,00 € (180,83 kn).

Dnevna parkirališna karta preuzeta neposredno na parkiralištu na način iz članka 11. Odluke o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom u Općini Tkon iznosi umnožak dnevnog broja sati pakiranja i cijene sata parkiranja, međutim ukoliko korisnik odnosno vlasnik vozila plati predmetnu dnevnu parkirališnu kartu u roku od 24 sata od trenutka njena izdavanja, ostvaruje popust od 50% na istu i to samo u prostorijama Organizatora parkinga.

Članak 7.

Cijena mjesečne naknade za rezervirano parkirno mjesto iznosi 40,00 € (301,38 kn).

Članak 8.

U visini naknade za parkiranje uključen je i pripadajući porez na dodanu vrijednost.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje, ("Službeni glasnik Općine Tkon" broj 11/2019, 08/2020 i 03/2021).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje objavit će se u "Službenom glasniku Općine Tkon" te stupa na snagu 1. veljače 2023. godine.

KLASA: 363-01/23-02/2
URBROJ: 2198-32-23-2
Tkon, 19. siječnja 2023. godine

Općinski načelnik:
Anđelo Palaškov, mag.oec

OpćinskiNacelnik.jpg
Upute za uplatu .jpg