Na temelju čl. 22. Statuta Javne komunalne ustanove «Prvenj“, Upravno Vijeće JKU «Prvenj» na svojoj 15. sjednici u 4. mandatu održanoj dana 26. rujna 2017.g. donosi

CJENIK POGREBNIH USLUGA NA MJESNOM GROBLJU TKON
rbr Opis jed mjere Cijena bez PDV-a (kuna) Cijena s PDV-om
1. Korištenje hladnjaka dan 160,00 200,00
2. Korištenje hladnjaka svaki naredni dan dan 40,00 50,00
3. Upotreba mrtvačnice za stanovnike Općine Tkon dan 120,00 150,00
4. Upotreba mrtvačnice-ostali dan 200,00 250,00
5. Upotreba pogrebnih kolica jednokratno za stanovnike Općine Tkon jednokratno 20,00 25,00
6. Upotreba pogrebnih kolica jednokratno-ostali jednokratno 40,00 50,00
7. Paušal za korištenje električne energije i vode pri izgradnji spomenika i slično za: vrijeme trajanja radova
a)malu grobnicu vrijeme trajanja radova 240,00 300,00
b)veliku grobnicu vrijeme trajanja radova 320,00 400,00
8. Paušal za korištenje električne energije i vode pri ostalim radovima (brušenje kamena, postavljanje spomenika, samo brušenje grobnice i sl.) vrijeme trajanja radova 80,00 100,00
Sve cijene izvan radnog vremena povećavaju se 50%
Za radove na blagdane i državne praznike povećavaju se za 100%

 

Ovaj Cjenik stupa na snagu danom donošenja Suglasnosti općinskog načelnika na isti.
UPRAVNO VIJEĆE JKU „PRVENJ“
Predsjednik:
Goran Mušćet
Broj: 33-01/2017
U Tkonu, 26. rujna 2017.